הרשמה

בקשה לרישום כרטיס קורא (לחץ להורדת הקובץ)


                            
           בקשה לרשום קורא

 

 

אני החתום מטה ______________________  , מס' תעודת זהות ______________

                       ( שם משפחה ושם פרטי)            

                                                                       דוא"ל_____________________

 

מבקש/ת לרשום אותי לספרייה על פי התנאים כדלקמן:

 

  1. ידוע לי כי מנוי לספרייה למבוגר מקנה זכות להשאלת עד 3 ספרים בכל פעם , ללא תשלום.
  2. ידוע לי כי מנוי לספרייה לילד מקנה זכות להשאלת עד 4 ספרים בעברית ובאנגלית בכל פעם, ללא תשלום.

      3 .  הנני מתחייב/ ת לשמור על שלמותם ותקינותם של הספרים , כתבי העת , תקליטור וכל פריט

            אחר ולהחזירם במועד המקובל  או שיידרש על ידכם.

4.   בכל מקרה ידוע לי שעליי להחזיר את הספרים או את הפריטים האחרים  שברשותי בתום 30

      יום או במקרה של פריטים מסוימים כפי שייקבע ע"י הנהלת הספרייה .

     *החזרת הספר במועד הינה באחריותי הבלעדית.

5.   ידוע לי כי במקרה של איחור בהחזרת הספר או פריט אחר תהיה העירייה זכאית לתבוע ממני

 קנס פיגורים על פי תעריף שנקבע על ידי מועצת העיר ,אני מתחייב/ת לשלם את הסכומים

      האמורים מיד עם קבלת דרישה ראשונה על כך.

      6.   במידה ופריט הרשום על שמי ייאבד או יינזק , יהא עליי להחזיר אותו פריט במצב תקין או           פריט אחר כפי שייקבע על ידי הספרייה או תמורה כספית מלאה.

      7.   ידוע לי כי עם הרשמתי לספריה עלי למסור המחאה על סך 100 ₪ עבור כל פריט.    

      8.   ידוע לי כי ההמחאה תופקד על ידי העירייה בשל איחור של 5 חודשים בהחזרת הספרים

             ו/או בשל נזק שנגרם לספר או כל פריט אחר, כאמור לעיל.

      9.    ידוע לי כי מקרה של אובדן או נזק לכרטיס קורא אחוייב בתשלום סכום שייקבע תמורת         הנפקת  כרטיס קורא חדש חלופי.

      10.   הנני מתחייב/ת להודיע על שינוי בכתובת או בפרטים אישיים אחרים.

   11.  הנני מתחייב/ת לא להעתיק ולשכפל למטרות מסחריות דיסקים,DVD  , וידאו וספרים.

      12.  ידוע לי כי בגין שירותים נוספים, כגון: הוספת ספר מעבר למספר הספרים הניתנים להשאלה    במנוי  סטנדרטי , שירותי הזמנה ושמירת ספרים, שירותי מולטימדיה והדפסות , פעולות העשרה וכו'  ייגבה תשלום נפרד.

      13. התחייבות זו היא בלתי חוזרת.  

 

תאריך _____________                                                        חתימה______________

 

בני 16 ומטה תידרש גם חתימת ההורים

הנני חותם/ת על התחייבות הנ"ל בעבור בן/ בת _____________

 

תאריך__________

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------ביום ___________  התקבלה המחאה מס' ______________ , בנק _____________

מ_____________   לצורך פיקדון

 

ההמחאה תופקד במלואה במידה והקורא יאחר בהחזרת הספרים או יגרום נזק כלשהו לספר או פריט אחר.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

לשימוש פנימי:

 

 * שם הבודק __________   תפקיד ________________    חתימה __________________ 

הודעות לקוראים

תקנות

מה חדש על המדף


פרטי ספריה

רח' בצלאל 11, ת.ד. 1409, ירושלים 91013
טלפון 02-6256785
פקסימיליה 02-6255785
דואר אלקטרוני: ptroxana@jerusalem.muni.il

שעות פתיחה

ימים א'-ה' בין השעות 11:00 - 18:30

ספרים פופולרים


עיצוב: Ja-Purity by JoomlArt זוכה תחרות העיצוב לשנת 2007
הערה: האתר משמש לצרכי מידע לקוראים ואינו מהווה פרסום רשמי של הספריה. פרוייקט ספריה ברשת
פיתוח האתר: חברת סימניה בע"מ
[ניהול]